Projektadministration

Som projekt- och byggledare på CA följer vi byggprojekt, i många fall redan från idéstadiet, fram till slutbesiktning och inflyttning.

Projektadministration leder genom hela byggprocessen

Som projektledare på CA följer vi byggprojekt, i många fall redan från idéstadiet, fram till slutbesiktning och inflyttning.

Våra arbetsmodeller för organisation, planering, ledning, samordning och kontroll har utvecklats under lång tid. De anpassas till varje enskilt byggprojekt i de olika skeden som leder fram till färdigt resultat.

Våra tjänster:

  • Projektledning
  • Program
  • Projekteringsledning
  • Byggledning
  • Kontrollansvariga (KA)
  • Byggarbetsmiljösamordnare under planering och projektering (BAS-P)
  • Upphandling
  • Besiktning

Projektledning

I nära samarbete med våra beställare arbetar vi med att fastställa projektets ramar avseende kvalitet, miljö, funktion, tider och ekonomi.
Vi medverkar i valet av organisation, entreprenadform, genomförandeform och tidpunkt för upphandling. 

Program

Utarbetande av byggnadsprogram ställer stora krav på en nyanserad, kunnig och kostnadsmedveten sammanvägning av olika villkor. CA säkerställer att programskrivning sker professionellt utifrån de förutsättningar som är aktuella för projektet.

Projekteringsledning

Under projekteringens olika skeden ser vi till att myndighetskrav blir uppfyllda och styr projekteringen mot uppsatta mål avseende funktion, kvalitet, miljö, ekonomi och tid.

Byggledning

Byggledaren följer upp produktionen på byggarbetsplatsen och kontrollerar att kontraktets
villkor uppfylls. Tyngdpunkten ligger på kvalitet, ekonomi, tid, miljö och arbetsmiljö.

Kontrollansvariga

CA tillhandahåller certifierade kontrollansvariga (KA) enligt PBL, med kompetens att vara kontrollansvariga för komplicerade projekt (K).

BAS-P

I varje byggprojekt måste byggherren tidigt utse en byggarbetsmiljösamordnare, BAS-P.
På CA finns flera medarbetare som har den utbildning och erfarenhet som krävs.

Upphandling

Tack vare stor erfarenhet av upphandlingar, inte minst vad gäller LOU, kan vi i samråd med beställaren planera och optimera såväl upphandling av konsulttjänster som entreprenader.

Besiktning

CA har certifierade besiktningsmän för entreprenadbesiktningar.
Vi utför även underhållsbesiktningar.