Miljö

Inom område Miljö finns kvalificerad kunskap och lång erfarenhet av hur man bygger hälsosamt, hållbart och energieffektivt. Vi utför bl.a. miljösamordning och inventering av miljöstörande ämnen.

Miljöstöd genom hela byggprocessen

Miljöfrågorna har blivit centrala i takt med att samhällets krav inom miljö- och energiområdet ökar. CA har stor erfarenhet av miljöuppdrag i såväl större som mindre byggprojekt.

Inom område Miljö finns kvalificerad kunskap inom sakområdet och det finns lång erfarenhet av hur man bygger hållbart för människors hälsa, miljö och klimat.

Vi utför:

  • Miljösamordning
  • Miljöklassning-/certifiering av byggnader
  • Miljöinventering och PCB-inventering
  • Återbruksinventering
  • Miljökontroll
  • Radonmätning
  • Klimatberäkning

Miljösamordning

Miljöfrågorna har idag en självklar plats under program-, projekterings- och produktionsskedet. Det är viktigt att dessa frågor lyfts tidigt i processen och integreras i projekten för att skapa kvalitet och mervärden på ett kostnadseffektivt sätt. En miljöanpassad byggnad ger förutsättningar för en kostnadseffektiv förvaltning.

Vi har erfarenhet av att utforma miljöprogram och miljöplaner enligt beställarens miljömål och -krav. Under byggskedet kontrollerar vi genom miljöronder att ställda miljökrav efterlevs.

CA samordnar och kontrollerar även byggmaterialdatabaser som SundaHus och Byggvarubedömningen.

Miljöklassning/-certifiering av byggnader

CA har miljösamordnare med Miljöbyggnadscertifiering respektive Svanen-diplomering. Vi informerar gärna intresserade kunder om de olika systemen. Som miljösamordnare ser vi till att uppsatta miljömål efterlevs med hänsyn till beställarens miljöambition, myndighetskrav och valt miljöklassningssystem. Vi rekommenderar miljöcertifiering för ett effektivt miljöarbete samt för att säkerställa en energieffektiv förvaltning.

Miljöinventering och PCB-inventering

Innan rivning eller ombyggnad är det viktigt att en miljöinventering genomförs för att få vetskap om vilket avfall som behöver hanteras separat.

För byggnader uppförda eller andra byggåtgärder vidtagits under åren 1956-73 krävs en PCB-inventering. Även om inventering och sanering redan utförts är det vanligt att höga PCB-halter finns kvar i omkringliggande byggnadsmaterial och återvandrar in i nyare fogmassa. Det är därför viktigt att i samband med rivningsåtgärder undersöka PCB-förekomsten för att få veta om ytterligare sanering behövs.

CA har mångårig och gedigen erfarenhet av miljö- respektive PCB-inventering. Vi är ofta beställarens kontakt med tillsynsmyndigheten vid PCB-ärenden.

Återbruksinventering

Numera ska en kontrollplan enligt Plan- och bygglagen innefatta de material som kan återbrukas. Ofta utför vi återbruksinventering i samband med miljöinventering. CA är medlem i CCbuild och kan bistå med att lägga in byggnadsmaterial i databasen för kundens eget återbruk eller avyttring.

Miljökontroll

Vid en miljöinventering visar det sig ibland att vissa byggmaterial kommer behöva saneras. CA utför miljökontroll vid sanering och rivning för att säkerställa en korrekt avfallshantering och därmed hindra spridning av farliga ämnen till människa och miljö.

Radonmätning

Vi utför radonmätningar i byggnader samt upprättar åtgärdsförslag.

Klimatberäkning

Numera ställer Boverket krav på klimatdeklaration vid nybyggnad. CA utför klimatberäkningar i Byggsektorns klimatberäkningsverktyg (BM).

Övriga miljöuppdrag

Vi utför också andra typer av uppdrag såsom kemikalieinventering, damm- och luftprovtagning samt agerar generellt stöd till beställaren i miljöfrågor, t.ex. när det gäller förorenad mark.