Miljö

Inom område Miljö finns kvalificerad kunskap och lång erfarenhet av hur man bygger hälsosamt, hållbart och energieffektivt. Vi utför bl.a. miljösamordning och inventering av miljöstörande ämnen.

Miljöstöd genom hela byggprocessen

Miljöfrågorna har blivit centrala i takt med att samhällets krav inom miljö- och energiområdet ökar. CA har stor erfarenhet av miljöuppdrag i såväl större som mindre byggprojekt.

Inom område Miljö finns kvalificerad kunskap inom sakområdet och har lång erfarenhet av hur man bygger hälsosamt, hållbart och energieffektivt.

Vi utför:

  • Miljösamordning
  • Miljöklassning-/certifiering av byggnader
  • Miljöstrategiska uppdrag
  • Inventering av miljöstörande ämnen
  • Miljökontroll

Miljösamordning

Miljöfrågorna har idag en självklar plats under program-, projekterings- och produktionsskedet. Det är viktigt att dessa frågor lyfts tidigt i processen och integreras i projekten för att skapa kvalitet och mervärden på ett kostnadseffektivt sätt. En miljöanpassad byggnad ger förutsättningar för en kostnadseffektiv förvaltning.

Vi har erfarenhet av att utforma miljöprogram och miljöplaner enligt beställarens miljömål och -krav. Under byggskedet kontrollerar vi genom miljöronder att ställda miljökrav efterlevs.

CA samordnar även energieffektivisering i projekt, fuktsäkert byggande och byggmaterialdatabaser som Sunda hus, Byggvarubedömningen med flera.

Miljöklassning/-certifiering av byggnader

De vanligaste miljöklassningssystemen är Miljöbyggnad, Svanen, Greenbuilding, Breeam och Leed. CA har certifierade samordnare inom Miljöbyggnad och informerar gärna intresserade kunder om de olika systemen. Som miljösamordnare ser vi till att uppsatta miljömål efterlevs med hänsyn till beställarens miljöambition, myndighetskrav och valt miljöklassningssystem. Vi rekommenderar fastighetsägare att anlita certifierade Miljöbyggsamordnare för ett kostnadseffektivt klassningsarbete.

Miljöstrategiska uppdrag

Vi har erfarenhet av att leda andra projekt inom miljöområdet, exempelvis implementering av källsortering i byggnader och program för energieffektiva byggnader. Vi åtar oss gärna små och större miljöstrategiska uppdrag där helhetssyn och samverkan är ledord.

Inventering av miljöstörande ämnen

Innan rivning är det viktigt att inventera en byggnad för att få vetskap om vilket avfall som behöver hanteras separat. Inventeringar av miljöstörande ämnen utförs i samarbete med område Teknik och kan bland annat ligga till grund för kontrollplan vid rivning.

Miljökontroll

Vid en inventering av miljöstörande ämnen visar det sig ibland att vissa byggmaterial kommer behöva saneras. CA utför miljökontroll vid sanering och rivning för att säkerställa en korrekt avfallshantering och därmed hindra spridning av farliga ämnen till människa och miljö.