Kvalitet och miljö

Till grund för kvalitets- och miljöarbetet ligger företagets kvalitets- och miljöpolicy. CA-MANUALEN, vårt ledningssystem, är certifierad enligt ISO 9001 respektive ISO 14001.

Kvalitet och miljö

Till grund för kvalitets- och miljöarbetet ligger företagets kvalitets- och miljöpolicy. CA-MANUALEN, vårt ledningssystem, är certifierat enligt ISO 9001 respektive ISO 14001.

Kvalitetspolicy

Tillsammans med våra beställare ska vi med helhetssyn och specialistkompetens säkerställa byggprocesser av rätt kvalitet genom att alltid ha uppdraget i centrum.

CA consultadministration ab ska:

 • stärka och utveckla verksamhetsområdenas specialisering i kombination med bredden hos CA som helhet.
 • vidmakthålla och successivt öka medarbetarnas kunskap och engagemang i både uppdragsverksamhet och intern verksamhet.
 • enbart verka i uppdrag som ger förutsättningar att behålla ställningen som konsulter oberoende av utomstående branschintressen.
 • ständigt förbättra sättet att utföra uppdragen.
 • uppfylla tillämplig lagstiftning och andra krav.

Miljöpolicy

Tillsammans med våra beställare skall vi med engagemang och kompetens sträva mot ett miljömässigt fungerande och långsiktigt hållbart samhällsbyggande.

CA consultadministration ab ska:

 • utbilda och vägleda medarbetare till att uppmärksamma miljöaspekter internt och i uppdrag samt uppmuntra beställaren att verka för miljöanpassade byggnader.
 • underlätta användningen av miljöanpassade transportmedel för resor i tjänsten samt för arbetspendling.
 • spara och effektivisera användningen av energi.
 • ta hänsyn till miljöpåverkan vid inköp av varor och upphandling av tjänster.
 • ständigt förbättra miljöarbetet med fokus på prioriterade miljöaspekter.
 • förebygga miljöskador samt uppfylla tillämplig miljölagstiftning och andra krav.