Byggekonomi

Vi utför byggkalkyler och kostnadsberäkningar i samtliga skeden i byggprocessen, från tidig skiss eller lokalprogram fram till bygghandlingar.

Kostnadsberäkningar och kostnadsstyrning för alla typer av projekt

CA har under lång tid utvecklat effektiva metoder för kostnadsstyrning av byggprojekt som gör det möjligt att genomföra ett projekt under full kostnadskontroll.

Att medverka i ett projekt från start till mål ger det bästa underlaget för en effektiv kostnadsuppföljning. Kostnadsdrivande faktorer som identifieras tidigt är betydligt lättare att ta ställning till än de som framkommer i ett sent skede.

CA Byggekonomi utför – som en del i större åtaganden – eller som separata uppdrag:

  • Kostnadsberäkningar
  • Mängdberäkningar
  • Kostnadsuppföljning
  • Kostnadsstyrning
  • Ekonomiska utredningar
  • Underhållsplanering

Kostnadsberäkningar

Vi utför byggkalkyler och kostnadsberäkningar i samtliga skeden i byggprocessen, från tidig skiss eller lokalprogram fram till bygghandlingar. I tidiga skeden ger vi beställaren ett säkert underlag för de beslut som blir styrande för projektet.

Mängdberäkningar

Varje kostnadsberäkning eller kalkyl börjar med en mängdberäkning där objektets ingående parametrar mäts upp som ett underlag för prissättningen.

Vi tillhandahåller även mängdbeskrivningar, mängdförteckningar, à-prislistor samt uppmätningar av befintliga fastigheter på plats, allt enligt gällande SIS-standard för mätregler.

Kostnadsuppföljningar

Med kontinuerliga avstämningar av projektets innehåll kan vi kontrollera att beslutad kostnadsnivå hålls. Vid ett eventuellt överskridande kan vi – tillsammans med övriga aktörer – göra alternativa kalkyler för att hitta kostnadseffektiva lösningar.

Kostnadsstyrning

Vid kostnadsstyrning följer vi händelseutvecklingen under projekteringen för att säkerställa de ramar som satts för investeringen i projektet. Vi kan på detta sätt ge tidiga signaler om kostnadsramen överskrids, vilket skapar möjlighet för beställaren att utan större kostnadseffekter eller tidsåtgång styra projektet mot satt ram.

En allt vanligare upphandlingsform är den s k ”Partnering-modellen” som är en samarbetsform mellan beställare, projektörer och utsedd entreprenör. Grundtanken är att beställaren tidigt samlar all den kompetens som behövs för att genomföra projektet, och att samtliga aktörer verkar med full öppenhet för projektets bästa. För detta krävs en stark och kompetent beställarorganisation. I de fall beställarens organisation behöver förstärkas, kan CA bistå med erforderlig kompetens.

Ekonomiska utredningar

Exempel på ekonomiska utredningar kan vara

  • jämförelsekalkylering av ett antal alternativa lösningar
  • ekonomisk utvärdering av parallella arkitektuppdrag eller formgivningstävlingar
  • kostnadsberäkningar baserade på enbart programhandlingar

Underhållsplanering

Vid underhållsplanering kan vi, med hjälp av våra kollegor inom företaget, dels inventera status, dels mäta upp objektet som ett underlag för en kostnadsberäkning som kan ligga till grund för budgetering av planerat underhåll.