Nyheter

Effektiva metoder för kostnadsstyrning i byggprojekt gör att beställare enklare kan hålla budget.

  • 2021-09-27

– En kund som har fått en kalkyl som kan ligga till grund för att skapa projektets budget och för att löpande kunna stämma av budget kommer gärna tillbaka för motsvarande hjälp i nästa projekt, säger Mehran Fahraj, byggekonom på CA consultadministration.

 CA har i många år utvecklat effektiva metoder för kostnadsstyrning av byggprojekt, som gör det möjligt att genomföra ett projekt under full kostnadskontroll. I byggbranschen finns en stor efterfrågan på just kostnadsstyrning för att kunna hålla budget i projekten.

CA:s verksamhet är uppdelad i fem teknikområden, där Byggekonomi är ett av dem. Det expansiva konsultbolaget, med kontor i Göteborg och Halmstad, utför byggkalkyler och kostnadsberäkningar i samtliga skeden i byggprocessen, från tidig skiss eller lokalprogram fram till bygghandlingar. Enligt företagets vd Daniel Dåverhög finns det flera fördelar med kostnadsbedömningar i tidiga skeden.

Daniel Dåverhög

– På så sätt kan vi ge beställaren underlag för att ta rätt beslut kring fortsatt projektering.
Om man som beställare inte tidigt skaffar sig en uppfattning om vad det planerade projektet kostar riskerar man att komma för långt in i projektet för att kunna korrigera. Man riskerar då också att ha gjort en hel del ”förgävesinsatser” och tvingas till omprioriteringar och omprojektering, säger han.

Mehran Fahraj är inne på samma tankebana:

– Redan tidigt, så snart det finns mer än en allra första skiss, är det en styrka att bena ut i vilka delar av projektet som kostnaderna fördelar sig, vilket också skapar möjligheter till att göra medvetna val längre fram i projektet.

Detaljerad kalkylering under projekteringen och kvalitetsgranskning av projektörernas framtagna handlingar minskar risken för kostsamma brister inför entreprenadskedet.

– När vi gör mer noggranna kalkyler går vi igenom de projekterade handlingarna som om vi skulle lämna ett anbud – och då noterar vi alla de eventuella brister eller tvetydigheter som finns. Det är mycket billigare för en beställare att dessa brister upptäcks i kalkylskedet än att de upptäcks under byggskedet.

Att följa projektet från idé till nyckelfärdigt ger den bästa överblicken, poängterar Daniel Dåverhög.

– Det ger också den mest noggranna granskningen där tveksamheter tidigt identifieras och justeras. Det skapar en förståelse hos både oss och beställaren för hela projektets ekonomi om man får möjlighet att följa projektet kontinuerligt.

I en bransch där budget alltid är starkt styrande i varje projekt kan det vara tryggt att ha med en byggekonom som bollplank under entreprenadskedet.

– Det är en styrka att ha en kalkylator på beställarsidan för att kunna kontrollera kostnadsförslag från entreprenören, avslutar Mehran Fahraj.